Skip Navigation LinksAna Sayfa > Kamu Hizmet Standartları

..: Kamu Hizmet Standartları  :..

 • Şube Müdürlüğümüz

  SIRA NO

  HİZMETİN ADI

  BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

  HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

  (EN GEÇ)

  1.   

  Avcılık Belgesi Verilmesi

  (Yeni Belge İçin)

  1.      Dilekçe,

  2.      Avcı Eğitimi Kursu Bitirme belgesinin aslı ve idarece onaylanmak üzere fotokopisi,

  3.      3 Adet Vesikalık Fotoğraf,

  4.      Avcılık belgesi harç makbuzu,

  5.      Aslı görülmek şartıyla; Süresi Geçmemiş Yivsiz Tüfek

       Ruhsatnamesinin Fotokopisi,

  6.      Sabıka kaydı olmadığına dair belge

  7.      Yivsiz av tüfeği ruhsatnamesini ibraz edenler hariç sağlık raporu.

  8.      Vize yılına ait dernek aidat makbuzu ya da dernek üyeliğini gösteren belge / Avcı derneklerine üye olamayacağına dair kurum yazısı. (Sadece dernek üyesi muafiyetlerinden yararlanmak isteyenler)

  5 İş Günü

  2.   

  Avcılık Belgesi Vize Edilmesi

  (vize)

  1.      Avcılık belgesi harç makbuzunun aslı,

  2.      Avcılık Belgesinin aslı

  3.      Süresi geçmemiş yivsiz av tüfeği ruhsatnamesinin aslı veya sağlık raporu

  1 İş Günü

   

  3.   

  Avcılık Belgesi Verilmesi

  (zayi, belgede yer kalmaması, yıpranma durumları için )

  1.    Dilekçe,

  2.    2 adet vesikalık fotoğraf,

  3.    Avcılık Belgesi aslı (zayide istenmeyecek, dilekçede belirtilecek)

   

  3 İş Günü

  4.   

  Avcılık Belgesi  

  (İptal)

  1.      Dilekçe,

  2.      Avcılık Belgesi aslı (zayide istenmeyecek, dilekçede belirtilecek)

   

  3 İş Günü

   

  5.   

  Yerli Avcılar İçin Özel

  Avlanma İzin Belgesi

   

  1.      Yivli veya Yivsiz Av Tüfeği ruhsatnamesinin aslı ve idarece onaylanmak üzere fotokopisi,

  2.      Başvuru Formu ya da Dilekçe,

  3.      Avlanma izin ücretine ilişkin dekontun aslı,

  4.      Avlama ücretine ilişkin dekontun aslı,

  5.      Acente tarafından avlanmanın yetkilendirilmesine ilişkin noter onaylı vekâletname

  5 İş Günü

  6.   

  Yabancı Turist Avcılar İçin

  Geçici Avcılık Belgesi

  1.              Başvuru Formu,

  2.              Harç Makbuzunun Aslı

  3.              Avlanma İzin Ücretine dair dekontun aslı

  4.              Avlama Ücretine dair dekontun aslı ( ihale edilen sahalarda ihale bedeli )

  5 İş Günü

  7.   

  Yabancı Avcılar İçin Özel

  Avlanma İzin Belgesi

  1.      Yabancılar için özel avlandırma izin başvuru formu,

  2.      Yabancı avcılık belgesinin örneği,

  3.      Avlanma izin ücretine dair dekontun aslı.

  4.      Avlama ücretine ilişkin dekontun aslı.

  5.      Yivsiz tüfek ruhsatnamesinin örneği,

  6.      İkamet tezkeresi

  7.      Çalışma izin belgesi

  8.      Kendi ülkelerinden aldıkları avcılık belgesinin tercümeli örneği,

  5 İş Günü

  8.   

  Türklük Belgesi Sahibi Batı

  Trakyalı Türkler İçin Yabancı

  Avcılık Belgesi Başvuruları

  1.    Dilekçe,

  2.    Gümülcine Başkonsolosluğundan alınan Türklük belgesinin onaylı örneği,

  3.    Yivsiz tüfek ruhsatnamesinin onaylı örneği,

  4.    Avcı eğitimi kurs bitirme belgesinin onaylı örneği,

  5.    İki adet fotoğraf

  5 İş Günü

  9.   

  Avlanma İzin Ücreti (Kart, Pul) Verilmesi

  1.      Avlanma İzin Kartı ücretinin yatırıldığına Dair Dekontunun Aslı,

  2.      Eğer Avcı, indirimli ücretle avlanma izin kartı alacak ise; Avcı dernek üyeliğini gösterir belge ( avcı derneğine üye olduğuna dair yazı veya en son ödediği dernek aidat makbuzu ).

  15 Dakika

  10.                  

  Avlanma İzin Kartı Satış

  Yetki Belgesi Verilmesi

  Derneklere Yetki Verilmesi

  1.      Dernek hizmet binasının açık adresi ile dernek tüzüğünün aslı gibidir onaylı fotokopisi,

  2.      Derneğin faal olduğuna dair dernekler masasından alınan yazı,

  3.      Dernek üyelerinden avlanma izin kartı talep edeceklerin avlanma izinlerinin ücretinin, derneğin banka hesabından yatırılacağına ilişkin yönetim kurulu kararı

  4.      Dernek adına avlanma izin kartını almaya yetkili olduğuna dair yönetim kurulu kararını ve kişiye ait imza sirküleri,

  5.      Dernekler yönetmeliğinin 46 ncı maddesinde belirtilen dernek adına gelir tahsis edecek kişiye ait yetki belgesinin dernek yönetim kurulu başkanınca aslı gibidir onaylı fotokopisi

  Bayilere Yetki Verilmesi

  1.      İşyerinin adresi,

  2.      Vergi levhası,

  3.      İşyeri açma ruhsatı,

  4.      Ticaret odası faaliyet belgesi ile av bayisi olduğuna dair belge

  5.      Bayi adına avlanma izin kartını almaya yetkili olduğuna dair belge,

   

  7 İş Günü

  11.                  

  Atmacacılık Belgesi

  Verilmesi

  1.      Avcı eğitim kursu bitirme belgesi aslı

  2.      Atmacacılık kurs bitirme belgesi aslı

  3.      2 adet vesikalık fotoğraf,

  4.      Dernek üyesi olduğuna dair belge

  5.      Harç makbuzu.

  5 İş Günü

  12.                  

  Özel Avlak Kuruluş

  Başvurusu

  1.      Dilekçe,

  2.      Avlakların Kuruluşu, Yönetimi Ve Denetimi Esas Ve Usulleri İle İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ekindeki özel avlak bilgi formu (Ek-4),

  3.      Avlağın bulunduğu yerin haritası, tapu belgesi veya arazi kullanım hakkı elde edilmişse kira kontratı,

  4.      Mahallin en büyük mülki amirliğinden bu alanda özel avlak kurulmasında bir sakınca olmadığına dair bir belge,

  2 Ay

  13.                  

  Fahri Av Müfettişliği Eğitimi Başvurusu

  1.      Dilekçe,

  2.      İki adet fotoğraf,

  3.      Avcı eğitimi kurs bitirme belgesinin kurumca onaylı sureti,

  4.      Avcı kuruluşu veya gönüllü kuruluş üyesi olduğuna dair belgelerin kurumca onaylı örneği,

  5.      Şahsı için doldurulmuş bilgi formu Fahri Av Müfettişliği Yönetmeliği (EK-1)

  6.      Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı (Şube Müdürlüğü tarafından doğruluğu sonradan teyit edilir.)

  5 İş Günü

  14.                  

  Avlanma Esaslı Sürek Avı

  İzinleri

  1.      Dilekçe

   

  * En fazla 15 avcı ve 25 sürekçinin katılımı ile sürek avı yapılır.

  5 İş Günü

  15.                  

  Mücadele Amaçlı Sürek Avı

  İzin Belgesi

  1.      Dilekçe

  7 İş Günü

  16.                  

  Orman İçi Sularda Sportif

  Avlanma İzin Belgesi

  1.      Dilekçe

  2.      2 adet vesikalık fotoğraf,

  5 İş Günü

  17.                  

  Orman İçi Sularda Dönem Boyu Avlanma İzin Belgesi

  1.      Dilekçe

  2.      Dönem Boyu Avlanma İzin Belgesi ücreti makbuzunun aslı,

  3.      1 Adet Fotoğraf

  5 İş Günü

  18.                  

  Korunma Amaçlı Av Tüfeği

  Taşıma Belgesi Verilmesi

  1.      Çobanlık yapanların, Çoban olduklarına dair köy muhtarından alınan yazı,

  2.      Arıcılık yapanların, arıcılar birliğinden aldıkları arıcılık kimlik belgesinin aslı ve kurumca onaylanmak üzere tıpkıbasımı,

  3.      Ormanda istihsal ve/veya bakım çalışması işlerinde çalışanların orman işletme müdürlüklerinden alacakları yazı,

  4.    Kişilerin ürünleri korudukları tarla, bağ ve bahçelerinin mülkiyet belgesi veya kira sözleşmesinin aslı ve kurumca onaylanmak üzere tıpkıbasımı,

  5 İş Günü

  19.                  

  Av ve Yaban Hayvanlarından

  Elde Edilen Ürünlerin Müzelerde Sergilenme İzin Belgesi

  1.      16.06.2005 Tarih Ve 25847 Sayılı Resmi Gazete ’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “ Av Ve Yaban Hayvanları İle Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi Ve Ticareti Hakkında Yönetmelik” ekindeki başvuru dilekçesi (Ek-1/C),

  2.      Sergilenecek ürünlerin sayısını, cinsini ve hangi türe ait olduğunu belirten liste,

  3.      Müze kuruluşu ile ilgili izin belgesi,

  4.      Sergilenecek ürünlerin yasal yollarla elde edildiğine dair; proforma fatura, fatura, üretici satış belgeleri, tür sözleşme CITES sözleşmesi ek listelerinde yer alıyor ise CITES belgesi.

  30 İş Günü

   

  20.                  

  Küçük Ölçekli Tesislerin

  Av ve Yaban Hayvanı Üretim

  İzni Başvurusu

  1.      Yönetmelik* eki Başvuru Dilekçesi (Ek–1/A)

  2.      Yönetmelik* ekindeki (Ek-5) üreteceği türlere ait Tür Listesi Formu,

  3.      Tesisin kurulacağı alanın mülkiyet durumunu gösterir tapu aslı ve onaylanmak üzere fotokopisi, noter tasdikli kira kontratı veya zilyetlik belgesi,  

   

  *Av Ve Yaban Hayvanları İle Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi Ve Ticareti Hakkında Yönetmelik.

  15 İş Günü

   

  21.                  

  Küçük Ölçekli Tesislerin

  Av ve Yaban Hayvanı Üretim

  Ön İzni

  1.      İl Özel İdaresinden alınmış tesis kuruluş ve çalışma izni,

  2.      Vergi dairesince düzenlenmiş vergi mükellefi olduğuna dair belge,

  3.      Üretim tesisinin kurulacağı yer,  1/5000 ölçekli imar planı varsa plan üzerinde gösterilecek,

  60 İş Günü

   

  22.                  

  Küçük Ölçekli Tesislere

  Av ve Yaban Hayvanı Üretimi

  Kesin İzini

  1.      Yerli ve yabancı türlerin yasal yollarla elde edileceğine dair; proforma fatura, fatura veya üretici satış belgesi,

  2.      CITES Sözleşme ek listelerinde yer alıyor ise CITES belgeleri, doğadan toplama ve yakalama izini veya yasal yollardan elde edildiğine dair belge.

  3.      Hükümet veteriner hekiminden onaylı veteriner sağlık raporu,

  4.      Sorumlu veteriner hekim çalıştıracağına dair noter tasdikli anlaşma belgesi ve bu belgeye dayanılarak ilgili veteriner hekim odasından alınan çalışma izni belgesi,

  60 İş Günü

   

  23.                  

  Orta ve Büyük Ölçekli

  Tesislerin

  Av ve Yaban Hayvanı Üretim

  İzni Başvurusu

  1.      Yönetmelik ekindeki başvuru dilekçesi (Ek–1/A),

  2.      Yönetmelik ekindeki Üreteceği Türlere Ait Tür Listesi Formu(Ek-5),

  3.      Tesisin kurulacağı alanın mülkiyet durumunu gösterir tapu aslı ve onaylanmak üzere tıpkıbasımı, noter tasdikli kira kontratı veya zilyetlik belgesi,

  *16.06.2005 tarih ve 25847 sayılı resmi gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “ Av Ve Yaban Hayvanları İle Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi Ve Ticareti Hakkında Yönetmelik”

   

  30 İş Günü

   

  24.                  

  Orta ve Büyük Ölçekli

  Tesislerin Av ve Yaban Hayvanı Üretim Ön İzni

  1.      İl Özel İdaresinden alınmış tesis kuruluş ve çalışma izni,

  2.      Vergi dairesince düzenlenen vergi mükellefi olduğuna dair belge,

  3.      Üretilecek her tür için yönetmelik* ekindeki (Ek-19)'da verilen Proje Hazırlama Dispozisyonuna uygun olarak hazırlanmış üretim projesi,

  4.      Üretim tesisinin kurulacağı yer,  1/5000 ölçekli imar planı varsa plan üzerinde gösterilecek,

  *16.06.2005 tarih ve 25847 sayılı resmi gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “ Av Ve Yaban Hayvanları İle Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi Ve Ticareti Hakkında Yönetmelik”

  60 İş Günü

  25.                  

  Orta ve Büyük Ölçekli

  Tesislerin Av ve Yaban Hayvanı Üretim

  Kesin İzni

  1.      Yerli ve yabancı türlerin yasal yollarla temin edileceğine dair; proforma fatura, fatura, üretici satış belgeleri,

  2.      Tür sözleşme ek listelerinde yer alıyor ise CITES belgesi, doğadan toplama ve yakalama izin belgeleri,

  3.      Hükümet veteriner hekiminden onaylı veteriner sağlık raporu,

  4.      Sorumlu veteriner hekim çalıştıracağına dair noter tasdikli anlaşma belgesini ve

  5.      Bu belgeye dayanılarak ilgili veteriner hekimler odasından alınan çalışma izni.

  60 İş Günü

   

  26.                  

  Av Ve Yaban Hayvanı Üretim

  Tesislerinin Devredilmesi

  1. Yönetmelik* ekindeki Tesis Devir / Satış Formu (3 nüsha)(Ek-12),

  2. Üreticilerin kendi aralarında yaptıkları noter tasdikli devir/satış sözleşmesi,

  3. Devreden üretici ise,

  a) Ürettiği türlere ait yönetmelik*  ekindeki Tür Listesi Formu (Ek-5),

  b) Kesin izin belgeleri ile üretim ve yetiştiricilik izin belgelerinin aslı,

  c) Yerli ve yabancı türlerin yasal yollarla temin edildiğine dair; fatura, üretici satış belgeleri, (tür sözleşme ek listelerinde yer alıyor ise)

  d) Hükümet veteriner hekiminden onaylı veteriner sağlık raporu,

  e) Yönetmelikte* belirtilen, tutulması zorunlu kayıtlarla ilgili belgeler.

  4.Devralan üretici ise,

  a)   Vergi dairesince düzenlenen vergi mükellefi olduğuna dair belge

   

  *16/06/2005 Tarih Ve 25847 Sayılı Resmi Gazete ’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “ Av Ve Yaban Hayvanları İle Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi Ve Ticareti Hakkında Yönetmelik

  30 İş Günü

   

  27.                  

  Av ve Yaban Hayvanı Üretim Tesislerinin Kapatılması

  1.      Yönetmelik* ekindeki (Ek-13)'de örneği bulunan Tesis Kapatma Formu,(3 nüsha)  

  2.      Ön İzin Belgesi,

  3.      Kesin İzin Belgesi,

  4.      Av ve Yaban Hayvanı Üretim ve Yetiştiricilik İzin Belgesi

   

  * 16/06/2005 Tarih Ve 25847 Sayılı Resmi Gazete ‘de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “ Av Ve Yaban Hayvanları İle Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi Ve Ticareti Hakkında Yönetmelik

  30 İş Günü

   

  28.                  

  Yeni Tür Üretim İzni

  1.      Dilekçe,

  2.      16/06/2005 Tarih Ve 25847 Sayılı Resmi Gazete ‘de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “ Av Ve Yaban Hayvanları İle Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi Ve Ticareti Hakkında Yönetmelik Ekinde Yeni Tür Başvuru Belgesi (Ek–7)

  30 İş Günü

  29.                  

  Hobi Olarak Av ve Yaban

  Hayvanlarının Barındırılması izni

  (Yırtıcı, saldırgan ve zehirli türler hariç tüm memelilerde ve sürüngenlerde; yavrular dâhil on bireyi, kanatlılarda; yavrular dâhil elli bireyi geçmeyen sayıda olmak şartı ile)

  1.      Yönetmelik ekindeki16/06/2005 Tarih Ve 25847 Sayılı Resmi Gazete ‘de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “ Av Ve Yaban Hayvanları İle Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi Ve Ticareti Hakkında Yönetmelik Başvuru Dilekçesi (Ek-1/C),

  2.      Tür Listesi Formu (Ek-5)

  3.      Yabancı türlerden elde edilen ürünlerin yasal yollarla elde edildiğine dair; proforma fatura, fatura, ürünün elde edildiği tür sözleşme ek listelerinde yer alıyor ise CITES belgesi ve benzeri belgeler,

  4.      Hükümet veteriner hekiminden onaylı veteriner sağlık raporu

  30 İş Günü

   

  30.                  

  Hobi Olarak Av ve Yaban

  Hayvanlarından Elde Edilen

  Ürünlerin Bulundurulması İzni

  1.      16/06/2005 Tarih Ve 25847 Sayılı Resmi Gazete ‘de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “ Av Ve Yaban Hayvanları İle Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi Ve Ticareti Hakkındaki Yönetmelik ekindeki Başvuru Dilekçesi (Ek-1/C)

  2.      Koleksiyona konu ürünlerin sayısını, cinsini ve hangi türe ait olduğunu belirten liste,

  3.      Yerli ve yabancı türlerin yasal yollarla elde edildiğine dair; proforma fatura, fatura, üretici satış belgeleri, tür sözleşme ek listelerinde yer alıyor ise CITES belgesi ve benzeri belgeler,

  4.      Hükümet veteriner hekiminden onaylı veteriner sağlık raporu

  30 İş Günü

   

  31.                  

  Av ve Yaban Hayvanlarının

  Bulundurulması İzni

  (Av ve yaban hayvanlarından elde edilen ürünlerden en fazla yirmi dokuz adedini evlerinde ve işyerlerinde bulundurmaları)

  1.      16/06/2005 Tarih Ve 25847 Sayılı Resmi Gazete ‘de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “ Av Ve Yaban Hayvanları İle Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi Ve Ticareti Hakkında Yönetmelik” ekindeki Başvuru Dilekçesi (Ek-1/C)

  2.      Koleksiyona konu ürünlerin sayısını, cinsini ve hangi türe ait olduğunu belirten liste,

  3.      Yerli ve yabancı türlerin yasal yollarla elde edildiğine dair; proforma fatura, fatura, üretici satış belgeleri, tür sözleşme ek listelerinde yer alıyor ise CITES belgesi ve benzeri belgeler,

  4.      Hükümet veteriner hekiminden onaylı veteriner sağlık raporu 

  30 İş Günü

  32.                  

   

  Av ve Yaban Hayvanlarından Elde Edilen Ürünlerin Koleksiyonculuğu İzni

   

   

  (Av ve yaban hayvanlarından elde edilen ürünlerden en az otuz adet ve üzerinin bulundurulması)

  1.      16/06/2005 Tarih Ve 25847 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “ Av Ve Yaban Hayvanları İle Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi Ve Ticareti Hakkında Yönetmelik ekindeki Başvuru Dilekçesi (Ek-1/C)

  2.      Koleksiyona   konu ürünlerin     sayısını,     cinsini         ve      hangi türe ait olduğunu belirten liste

  3.      Yerli ve yabancı türlerin yasal yollarla elde edildiğine dair; proforma fatura, fatura, üretici satış belgeleri, tür sözleşme ek listelerinde yer alıyor ise CITES belgeleri ve benzeri belgeler

  4.      Hükümet veteriner hekiminden onaylı veteriner sağlık raporu

   

   

   

   

   

   

   

   

  30  İş Günü

   

  36

  Av ve Yaban Hayvanlarını ve

  Yumurtalarını Doğadan

  Yakalama veya Toplama

  Başvurusu ve İzni

  (Bireysel başvurular için)

  1.      Dilekçe,

  2.      Doğadan yakalama veya toplama işinde çalışacak kişilerin listesi,

  3.      Özgeçmiş.

  30 İş Günü

  37.                  

  Canlı Av ve Yaban

  Hayvanlarının Barındırılması,

  Av ve Yaban Hayvanlarından

  Elde Edilen Ürünlerin Hobi

  Olarak Bulundurulması ve

  Koleksiyonculuğundan

  Vazgeçilmesi

  1.      Dilekçe,

  2.      Vazgeçen kişi koleksiyoncu ise daha önce almış olduğu Koleksiyonculuk Belgesi (Ek-14),

  3.      Av ve Yaban Hayvanı ile Ürün Bulundurma Belgeleri (Ek-18),

  4.      Tür Listesi Formu (Ek-5),

  5.      Av ve yaban havanlarından elde edilen ürünlerin sayısını, cinsini ve hangi türe ait olduğunu belirten liste

  6.      Yerli ve yabancı türler ile ürünlerin yasal yollarla elde edildiğine dair; fatura, üretici satış belgeleri, tür sözleşme ek listelerinde yer alıyor ise CITES belgesi,

  7.      Canlı av ve yaban hayvanları için hükümet veteriner hekiminden onaylı sağlık belgeleri.

  30 İş Günü

   

  38.                  

  Yaban Domuzu Eti Ticareti İzni

  1.      Başvuru Dilekçesi,

  15 İş Günü

   

  39.                  

  CITES (Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine Dair Sözleşme)

  Ek Listelerinde Yer alan Türlerinin canlı, ölü, parça veya türevleri için ithalat İzni

  (Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir)

  1.      Dilekçe,

  2.      Cites Export/Re-Export belgesinin orijinali,

  3.      Gümrük giriş beyannamesi fotokopisi,

  4.      Fatura veya proforma fatura aslı veya fotokopisi,

  5.      Canlı örneklerde taahhütname,

  6.      Döner sermaye işletmesine yatırılan izin ücreti makbuzu

  7.      İlk defa müracaatta bulunan firmalar için ticaret sicil gazetesi fotokopisi  

  8.      CITES izin belgesi elden alınacak ise belgeyi

  15 İş Günü

  40.                  

  CITES  (Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine Dair Sözleşme)

  Ek Listelerinde Yer alan Türlerinin canlı, ölü, parça veya türevleri için ihracat İzni

  (Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir)

  1.      Dilekçe,

  2.      Üretim ise üretici belgesi fotokopisi,

  3.      Üretim değil ise örneğin yasal olarak elde edildiğine ait belge,

  4.      Fatura fotokopisi (Ticari ise)

  5.      Canlı türlerde Sağlık Sertifikası

  6.      Döner sermaye işletmesine yatırılan izin ücreti makbuzu    

  15  İş Günü

  41

  CITES (Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine Dair Sözleşme)

   Ek Listelerinde Yer alan Türlerinin canlı, ölü, parça veya türevleri için

  Yeniden İhracat İzni

  (Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir)

  1.      Dilekçe,

  2.      Cites Import belgesinin orijinali (sarı nüshası),

  3.      İhracat fatura fotokopisi,

  4.      İthalat takip formu aslı,

  5.      Döner sermaye işletmesine yatırılan izin ücreti makbuzu.

  15 İş Günü

  42.                  

  CITES Ek Listelerinde yer almayan türlerin Ticareti (İthalat)

  1.      Dilekçe

  2.      Eşyanın geldiği ülkeden alınmış uygunluk yazısı ve ya belge (Ticari

      ise)

  3.      Fatura aslı ve onaylanmak üzere fotokopisi (Ticari ise)  

  4.      Gümrük Giriş Beyanname fotokopisi

  5.      Canlı türlerde Sağlık Sertifikası

  7      İş Günü

  43

  CITES Ek Listelerinde yer almayan türlerin Ticareti (İhracatı)

  1.      Dilekçe,

  2.      Üretim ise üretici belgesi fotokopisi

  3.      Üretim değil ise örneğin yasal olarak elde edildiğine dair belge

  4.      Fatura aslı ve onaylanmak üzere fotokopisi (Ticari ise)

  5.      Canlı türlerde Sağlık Sertifikası

  7      İş Günü

  44

  CITES Ek Listelerinde yer almayan türlerin Ticareti (Yeniden İhracatı)

  1.      Dilekçe,

  2.       İthalata Uygunluk Belgesi aslı (ilk başvuruda),

  3.      Fatura aslı ve onaylanmak üzere fotokopisi (Ticari ise),

  4.      Canlı türlerde Sağlık Sertifikası,

  5.      İthal edilen eşyanın ne kadarının kullanıldığına dair beyan

  7      İş Günü

  45

  İthalata Uygunluk Belgesi

  (Ek-16/A)

  (CITES Sözleşmesi Ek

  Listelerinde yer almayan türler

  için)

  1.      Dilekçe,

  2.      Gümrük giriş beyannamesi,

  3.      İthalata Uygunluk Formu (3 nüsha Form 1),

  4.      İthal edilecek türün Latince adının yer aldığı Proforma fatura

  5.      İmza Sirküleri (senede bir kez noter tasdikli verilecek),

  6.      Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi(ticari işletmeler için

  7.      Vekâletname (vekâletle işlem yapılıyorsa senede bir kez noter tasdikli verilecek),

  8.      Döner sermaye işletmesine yatırılan izin ücreti makbuzu.

  15 İş Günü

  46.                

  İhracata Uygunluk Belgesi

  (Ek-16/A)

  (CITES Sözleşmesi Ek

  Listelerinde yer almayan türler

  için)

  1.      Dilekçe,

  2.      İhracata Uygunluk Formu (3 nüsha Form 1),

  3.      İhraç edilecek mamullerle ilgili bilgi formu (1 adet),

  4.      İthalata uygunluk belgesi fotokopisi,

  5.      Fatura fotokopisi (idarece aslı görülmek kaydıyla),

  6.      Proforma fatura, (Bu belge de ithal edilecek türün Latince adı geçmelidir.)

  7.      İmza Sirküleri (senede bir kez noter tasdikli verilecek),

  8.      Ticaret Sicil Gazetesi ( ticari işletmeler için ),

  9.      Vekâletname (vekâletle işlem yapılıyorsa senede bir kez noter tasdikli verilecek),

  10. Döner sermaye işletmesine yatırılan izin ücreti makbuzu.

  15 İş Günü

  47.                

  Hayvanat Bahçelerinde Av ve Yaban Hayvanı

  Bulundurma Belgesinin Düzenlenmesi

  1.      Dilekçesi,

  2.      Av ve yaban hayvanı ile ürün bulundurma belgesi (Ek-6)*

  3.      Hayvanat bahçelerinin faaliyet ruhsat,

  4.      Yerli ve yabancı türlerin yasal yollarla elde edildiğine dair; proforma fatura, fatura, üretici satış belgeleri, tür listesi formu (Ek-5)*,

  5.      Hükümet veteriner hekiminden onaylı veteriner sağlık raporu

  *Hayvanat Bahçeleri Kuruluş, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik.

  30 İş günü

   

  48.                

  Yabancı Menşeli Gezici

  Hayvanat Bahçelerinin Av ve

  Yaban Hayvanı Geçici

  Bulundurma Belgesi

  Başvurusu

  1.    “Av Ve Yaban Hayvanları İle Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi Ve Ticareti Hakkında Yönetmelik” ekindeki başvuru dilekçesi (Ek–1/C),

  2.    Tür sözleşme (tür hangi sözleşmeye tabi ise) ek listelerinde yer alıyor ise CITES belgesi,

  3.    Turne programı belgesi

  15 İş Günü

  49.                

  Ülkemizde Kurulacak Gezici

  Hayvanat Bahçeleri ve

  Sirklerin Av ve Yaban

  Hayvanı Bulundurma

  Başvurusu

  1.      Hayvanat Bahçeleri Kuruluş, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ekindeki başvuru dilekçesi (Ek-1/C)

  2.      Tür Listesi Formu (Ek-5),

  3.      İlgili kurum ve kuruluşlardan alınan kuruluş izni veya ruhsatı,

  4.      Yerli ve Yabancı türlerin yasal yollarla elde edildiğine dair; proforma fatura, fatura, üretici satış belgeleri,

  5.      Tür hangi sözleşme ek listelerinde yer alıyor ise CITES belgesi ve benzeri belgeleri,

  6.      Hükümet veteriner hekiminden onaylı veteriner sağlık raporu

  15 İş Günü

  50.                

  Ticari Olarak Av ve Yaban

  Hayvanı Satışı Yapmak

  İsteyen İşletmelerin İzin

  Başvurusu

  1.      “Av Ve Yaban Hayvanları İle Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi Ve Ticareti Hakkında Yönetmelik” ekinde bulunan Av ve Yaban Hayvanı ile Ürün Ticareti İçin Başvuru Dilekçesi (Ek-1/B),

  2.      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan kuruluş izni veya ruhsatı.

  15 İş Günü

  51.                

  Doğaya Av ve Yaban

  Hayvanı Yerleştirilmesi,

  Yeniden Yerleştirilmesi ve

  Stok Arttırma Amacı ile

  Yapılacak İzin Başvurusu

  1.    Dilekçe,

  2.    Tür listesi,

  a)   Tür yerli ise ilgilinin bilimsel mercilere hazırlattığı gerekçeli rapor,

  b)   Tür yabancı ise ilgilinin CITES Bilimsel Merciinden aldığı gerekçeli rapor,

  3.    Yerli ve yabancı türlerin yasal yollarla temin edileceğine dair; proforma faturaları, faturaları, üretici satış belgelerini,

  4.    Tür CITES ek listeleri kapsamında ise CITES belgelerini,

  5.    Doğadan toplama ve yakalama izinlerini ve benzeri belgeleri,

  6.    Türlerin doğaya yerleştirilmesi, yeniden yerleştirilmesi ve stok artırma işleminden bir hafta önce hükümet veteriner hekiminden alınmış veteriner sağlık raporu.

  30 İş Günü

   

  52.                

  Ev ve Süs Hayvanları Satış Yeri Sertifika Eğitimi Başvurusu ve Sertifika verilmesi 

   

  1.    T.C. Kimlik numarasının beyanı,

  2.    Diploma veya onaylanmak üzere aslı ile birlikte fotokopisi.

  3.    2 adet vesikalık fotoğraf.

  ·       Hizmet süresi Kurs açılması için yeterli sayıda başvurunun yapılmasından sonra başlayacaktır.

   

  30 İş Günü

   

  53.                

  Hayvanların Ticari Amaçla

  Film, Benzeri Çekim ve

  Reklamlarda Kullanılması ile ilgili başvuru ve izin

  1.      Dilekçe,

  2.      Senaryolar(Yazılı ve elektronik ortamda)

  7 İş Günü

  54.                

  Hayvanat Bahçesi Tesis

  Kurma Raporu ve İzni

  1.      Hayvanat Bahçelerinin Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ekindeki İşyeri sahibi tarafından doldurulmuş Başvuru

       Dilekçesi (Ek-1),

  2.      Hayvanat Bahçelerinin Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ekindeki Tür Listesi Formu (Ek-5),

  3.      Yerleşim yeri ve çevresine ait, üzerinde idarî, teknik, sosyal tesisler,     otopark, hayvan bölümleri ve benzeri yerleri gösteren belediyeden onaylı 1/500 veya 1/1000 ölçekli vaziyet planı,

  4.      Bağlı bulunduğu belediyeden su kullanma belgesi,

  5.      Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyu temin projesi

  a)   Resmî kurumlarca usulüne uygun olarak alınmış su numunelerinin bakteriyolojik ve kimyasal analiz sonuçlarını gösterir rapor,

  b)   Suyun kuyulardan temin edilmesi hâlinde ise Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden alınacak kuyu suyu kullanma belgesi ve analiz raporu

  15 İş Günü

  55.                

  Hayvanat Bahçesi Ruhsatı

  Verilmesi

  1.      Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair ilgili itfaiye müdürlüğünden alınan belge,

  2.      Yerli veya yabancı hayvan türlerinin yasal yollarla temin edildiğine dair;

  a) proforma fatura,

  b) fatura,

  c) üretici satış belgeleri,

  d) tür sözleşme ek listelerinde yer alıyor ise CITES belgeleri,

  e) doğadan toplama ve yakalama izinleri

  *  Tesis Kurma Raporu ve İzni (Ek-2) alınmasından itibaren En geç 6 ay içerisinde İl Şube Müdürlüğüne ruhsat için başvurulması gerekir.

  15 İş Günü

  56.                

  Hayvanat Bahçesi Ruhsat Süresinin Uzatılması

   

  a)   Dilekçesi

  b)   Hayvan Tür Listesi Formu ( 2 nüsha)

   

  15 İş Günü

  57.                

  Hayvan Bakımevi İzinleri

  1-     Aşağıdaki unsurları içerir proje;
  a)Geçici Bakımevinin En Yakın Yerleşim Yeri İle İlgili Bağlantı Yolunu Gösteren Kroki,

  b)Vaziyet Planı,

       c)Kat Planı Ve Kesitler
  Not: Aynı zamanda projenin “Geçici Bakımevinde Bulunması Gerekli Asgari Birimler Yönetmeliğinin 23üncü Maddesine” uygun olarak hazırlanmış olması zorunludur.

  2-   Proje Eki Belgeler;

  a)   Bakımevi kurulacak yer mücavir alan sınırları içerisinde ise ilgili belediyeden su kullanım belgesi, mücavir alan sınırları dışında ise DSİ’den alınan su kullanım belgesi,

  b)   Su; şebeke suyu dışında başka bir kaynaktan temin ediliyorsa, suyun bakteriyolojik ve analiz sonuç raporu ve analiz kimyasal değerlerine göre suyun kullanılmasına dair ilgili kurumdan alınan belge,

  c)    Elektrik-su raporu ve haritaları

   

  30 İş Günü

   

  58.                

  Kurtarma Merkezlerinin

  Kuruluşu, Belirlenmesi ve

  Tesisi

   

  1.      Dilekçe,

  2.      Proje,

  3.      Başvuru sahibinin üniversite, belediye, STK gibi kurum ve kuruluşlarla yaptığı protokol

  60 İş Günü

   

  59.                

  Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi ve Belge verilmesi

  1.      Mezuniyet Belgesi,

  2.      T.C.kimlik numarası beyanı,

  3.      Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı, (Kurum tarafından doğruluğu sonradan teyit edilir),

  4.      2 adet fotoğraf,

  5.      Hayvan Koruma dernek veya vakıflarına üye olduklarına dair belge.

  ·       Hizmet süresi Kurs açılması için yeterli sayıda başvurunun yapılmasından itibaren başlayacaktır.

   

  30 İş Günü

   

   

  60.                

  Doğa Turları İzinleri

  1.      Dilekçesi

  15 İş Günü

  61.                

  Milli Park Ve Tabiat Parkı Sınırları İçerisindeki Orman Vasıflı Alanlarda Altyapı Ve Üstyapı Tesisleri İçin Ön İzin Verilmesi

  Orman Kanununun 17 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama     

  Yönetmeliği hükümlerine göre;

  1)   İzni talep edilen yerin ilini, ilçesini, köyünü, mevkiini ve yüzölçümünü belirten talep dilekçesi,

  2)   1/25000 ölçekli harita veya krokisi (4 takım),

  3)   Meşcere haritası (4 takım),

  4)   1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planı (4 takım),

  5)   Orman kadastro haritası (4 takım),

  6)   Koordinat özet çizelgesi (4 takım),

  7)       i) Özel hukuk tüzel kişileri,

  a)   Vekâleten müracaatlarda vekâletname,

  b)   Temsilen müracaatlarda yetki belgesi

  c)    Faal olduğuna ilişkin ilgili kurumlardan alınacak belge

  d)   İmza sirküleri,

  ii)    Gerçek kişiler,

  a)   Vekâleten müracaatlarda vekâletname

  b)   İmza sirküleri.

  8)   Bu bilgi ve belgelerin dijital ortamdaki halleri

   

   

  30 İş Günü

   

  62.                

  Milli Park Ve Tabiat Parkı Sınırları İçerisindeki Orman Vasıflı Alanlarda Altyapı Ve Üstyapı Tesisleri İçin Kesin İzin Verilmesi

  Orman Kanununun 17 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama     

  Yönetmeliği hükümlerine göre;

  1)   İzni talep edilen yerin ilini, ilçesini, köyünü, mevkiini ve yüzölçümünü belirten talep dilekçesi,

  2)   1/25000 ölçekli harita veya krokisi (4 takım),

  3)   Meşcere haritası (4 takım),

  4)   1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planı (4 takım),

  5)   Orman kadastro haritası (4 takım),

  6)   Koordinat özet çizelgesi (4 takım),

  7)   Bina tesislerine ait avan projesi (4 takım),

  8)   1/1000 veya uygun ölçekli ağaç röleve planı (4 takım),

  9)   1/1000 ölçekli mevzii imar planı veya imar planı kapsamında olmadığına dair yazı (4 takım),

  10)         Verilecek izne esas ÇED, sit, su tahsis, lisans, görüş, karar veya muvafakat (4 takım),

  11)         Talep edilen sahada yapılacak tesislerin, metraj cetveli ile cari yıl birim fiyatlarına veya proforma faturalarına göre hazırlanmış keşif özetleri (4 takım)

  12)         i)  Özel hukuk tüzel kişileri,

  a)   Vekâleten müracaatlarda vekâletname,

  b)   Temsilen müracaatlarda yetki belgesi

  c)    Faal olduğuna ilişkin ilgili kurumlardan alınacak belge

  d)   İmza sirküleri,

  ii)    Gerçek kişiler,

  a)   Vekâleten müracaatlarda vekâletname

  b)   İmza sirküleri.

  13)         Bu bilgi ve belgelerin dijital ortamdaki halleri

  30 İş Günü

   

  63.                

  Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları sınırları içerisinde izin verilmesi

  1. İzni Talep Edilen Yerin İlini, İlçesini, Köyünü, Mevkiini ve

    Yüzölçümünü Belirten Talep Dilekçesi,

  2.Proje koordinatlarını gösterir 1/25000 Ölçekli harita

  3.Proje Tanıtım Dosyası/ÇED Başvuru Dosyası

  4.Proje sahasının sayısal ortamda koordinat değerleri

  5.İdarece gerek görüldüğü takdirde “Ekosistem Değerlendirme Raporu” ve noter onaylı taahhütname

  3 Ay

   

  64.                

  Sulak Alan Faaliyet İzin Belgesi

  1.  Sulak alan faaliyet başvuru formunun ekli olduğu dilekçe,

  2.  Faaliyetin yapılacağı yerin belirtildiği 1/25.000 ölçekli topografik harita,

  3. Faaliyetin yapılacağı yerin koordinatları,

  4.  Faaliyet türüne göre tapu, ruhsat, izin belgesi, ÇED belgesi veya arazi kullanım belgesi,

  5. Çevreye verilecek etkilere dair taahhütname

  30 İş Günü

   

  65.                

  Sulak Alanlarda Saz Kesimi

  İzin Belgesi

  1.      Saz Kesimi Başvuru Formu,

  2.      Saz Kesimi İzin Belgesi Ücreti Yatırıldığına Dair Banka Dekontu(Doğal Sit Alanlarında Gerekli Kurul İzni Alındıktan Sonra)

  3.      Faaliyetin yapılacağı yerin belirtildiği 1/25.000 ölçekli topografik harita,

  4.      Çevreye verilecek etkilere dair taahhütname

   

  15 İş Günü

  66.                

  Sulak Alanlarda Turba

  Çıkarımı İzin Belgesi

  1.      Turba Çıkarımı Başvuru Formu,

  2.      Turba Çıkarımı İzin Belgesi Ücreti Yatırıldığına Dair Banka

       Dekontu, (Doğal Sit Alanlarında Gerekli Kurul İzni Alındıktan Sonra)

  3.      Faaliyetin yapılacağı yerin belirtildiği 1/25.000 ölçekli topografik harita,

  4.      Faaliyet türüne göre tapu, ruhsat izin belgesi veya arazi kullanım belgesi,

  5.      Çevreye verilecek etkilere dair taahhütname

  15 İş Günü

  67.                

  Sulak Alanlardan Yabani Bitki ve Hayvan Toplanması İzni

   

  1.      Faaliyetin yapılacağı alanı gösterir harita,

  2.      Gerekçe Raporu, olası etkilere ilişkin bilimsel rapor,

  15 İş Günü

  68.                

  Sulak Alanlarda

  Ağaçlandırma İzni

   

  1.      Gerekçe raporu(gerek görülmesi halinde bilimsel rapor),

  2.      Ağaçlandırma yapılacak alanı gösterir harita.

  15 İş Günü

  69.                

  Sulak Alanlarda Dip

  Taraması İzni

   

  1.      Gerekli gerekçe rapor (gerek görülmesi halinde bilimsel rapor)

  30 İş Günü

  70.                

  Sulak alanlarda Su Kuyusu Açma İzni

  1.      Başvuru Dilekçesi,

  2.      Yerin Mülkiyetini Gösterir Belge,

  3.      Su Analiz Raporu,

  4.      Su Kuyusunun Yerini Gösterir 1/25.000' lik Memleket Haritası,

  30 İş Günü

   

  71.                

  Sulak Alanlardan Su Alımı İzni

    1.          Faaliyet yerini, etki alanını ve planlanan tesisleri gösterir 1/25.000 ölçekli topografik harita,

    2.          Faaliyetin özellikleri, planlanan tesisler ve özellikleri, çalışma şekli, malzeme ocakları, vb. bilgileri içeren bir rapor,

    3.          Sucul flora ve fauna başta olmak üzere faaliyet yeri ve etki alanında bulunan flora ve faunaya ilişkin bilgiler,

    4.          Faaliyetin planlandığı akarsuyun uzun yıllara ait aylık ortalama debileri (m3/sn olarak)

  30 İş günü

  72.                

  RES, HES ve GES projelerinde talep edilen sahalara ait Görüş Yazısı

  1.Dilekçe ( MW olarak üretilecek enerji durumunu,  mülkiyetini, mevkii, talep edilen alanın büyüklüğü gibi verileri içerir)

  2.Faaliyet yapılacağı yeri gösterir 1/25000 ölçekli topografik harita ve koordinatlar

  3. .kmz veya .kml Uzantılı görsel dosyası,

  4. Varsa lisans belgesi,

  15 İş günü

  73.                

  ÇED Yönetmeliği Kapsamında Ek-2 Faaliyetleri İçin Nihai Görüş Yazısı

  1.Proje Tanıtım Dosyası

  2.Faaliyet yapılacağı alanı gösterir 1/25000 ölçekli topografik harita ve koordinatlar

  3.Faaliyet korunan alan veya etki alanı içerisinde kalıyor ise bilimsel rapor (Flora-Fauna değerlendirmesi),

  4. Diğer Hidrolik Faaliyetler Değerlendirme Raporu

  5. Peyzaj Onarım Raporu

  6. EDR ve diğer raporlara göre istenecek Taahhütname

  30 İş günü

  74.                

  Kısıtlı Alanlarda İzin Talebi

  1.Dilekçe ( Üst yazı)

  2.Faaliyet yapılacağı alanı gösterir 1/25000 ölçekli topografik harita ve koordinatlar

  5 İş Günü

  75.                

  Milli Park Talepleri

  1.      Başvuru Dilekçesi,

  2.      Harita

  1 Yıl

  76.                

  Tabiat Parkı Talepleri

  1.      Başvuru Dilekçesi,

  2.      Harita

  1 Yıl

  77.                

  Tabiat Anıtı Talepleri

  1.      Başvuru Dilekçesi,

  2.      Harita

  1 Yıl

  78.                

  Tabiatı Koruma Alanı Talepleri

  1.      Başvuru Dilekçesi,

  2.      Harita

  1 Yıl

  79.                

  Satış, İrtifak Hakkı,
  Tescil ile ilgili görüş yazıları

  1.      Dilekçe,

  2.      1/25000 Ölçekli Harita,

  3.      Tapu Belgesi’nin noter onaylı sureti veya aslı ile beraber onaylanmak üzere fotokopisi,

  45  İş Günü

  80.                

  Alan Kılavuzluğu Eğitimi ve

  Sertifikası Verilmesi

  1.      Dilekçe,

  2.      Sağlıkla ilgili olarak görev yapmaya engel bir hali bulunmadığına dair yazılı beyan,

  3.      Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı (Kurum tarafından doğruluğu sonradan teyit edilir),

  4.      T.C. Kimlik Numarası beyanı,

  5.      4 adet vesikalık fotoğraf,

  6.      Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı ve Kurumca onaylanmak üzere fotokopisi,

  7.      Yabancı dil düzeyini gösterir belgenin aslı ve Kurumca onaylanmak üzere fotokopisi.

  *Alan kılavuzluğu eğitimine katılmak üzere başvuruda bulunan aday adayları arasından, il müdürlüğü veya müdürlük tarafından ilan edilen ve alanda görevlendirilecek alan kılavuzu sayısının % 20 fazlası kadar adayın müracaatı kabul edilir.

  3 Ay

  81.                

  3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında yapılan başvuruların değerlendirilmesi

  1.    Dilekçe.   

  30 Gün

  82.                

  4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvuruların değerlendirilmesi.

  1.      Dilekçe.

  15 İş Günü

  83.                

  Yaz Stajı

    1.    Dilekçe,

    2.    Öğrenci Belgesi (Zorunlu staj yapacağı ibareli),

    3.    T.C. Kimlik Numarası Beyanı,

    4.    Sigorta girişinin ilgili yükseköğrenim kurumu tarafından yapıldığına dair belge

  15 İş Günü

  84.                

  Emekli personel için Hizmet Belgesi

    1.    Dilekçe

  3 İş Günü

  85.                

  İhale sonrası evrak iadesi

    1.    Dilekçe

  1 İş Günü

  86.                

  İş Bitirme Belgesi

  1.    Dilekçe,

  2.    Sözleşme kapsamında düzenlenen fatura örnekleri,

  3.    SGK borcu yoktur yazısı.

  5 İş Günü

  87.                

  Kesin Teminat Çözümü

   

  1.      Dilekçe,

  2.      SGK ilişiksiz belgesi,(soğuk damgalı)

  3.      Vergi Borcu Yoktur yazısı,

   

   

  10 İş Günü

  88.                

  Geçici teminat iadesi

  1.     Dilekçe

  2 İş Günü

  89.                

  Hak Edişler

  1.      Dilekçe

  2.      Fatura (Faturalarda banka IBAN NO bulunmalıdır)

  3.      Vergi Borcu Yoktur yazısı ( KDV dâhil 2000 TL ve üzerindeki ödemeler için)

  30 İş Günü

  90.                

  Kütüphane İşleri

  (Ödünç Verme İşleri)

  1.      Sahışlar: Dilekçe,

  2.      Kurumlar: Üst Yazı

  1 Saat

  91.                

  Emekli personelin Pasaport İşlemleri için Belge

  (en az 3 dereceden emekli olan)

  1.      Başvuru Dilekçesi

  1 İş Günü

  92.                

  Şikâyet

  1.      Dilekçe,

  1 Ay

  93.                

  Engelli Personel Olarak İstihdam Edilenlerin İlk Müracaat İşlemleri

    1.    Öğrenim Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Onaylı Örneği,

    2.    T.C. Kimlik numarası beyanı,

    3.    Özür Durumuna ilişkin Sağlık Kurul Raporu,

    4.    Adli sicil kaydı bulunmadığına dair yazılı beyanı.

  15 gün

   

  94.                

  Açıktan atama izni verilmesi ile ilgili işlemler

    1.    T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı,

    2.    Fotoğraf.

  2 Ay

  95.                

  İşçi Alımı

    1.    2 Adet vesikalık fotoğraf,

    2.    Kişinin Sağlık Durumu Hakkında yazılı beyanı

    3.    Adli sicil kaydı bulunmadığına dair yazılı beyanı,

    4.    Diploma Aslı ve Kurumumuzca Onaylanmak Üzere Fotokopisi,

    5.    Sigorta kartı fotokopisi,

    6.    T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı,

    7.    Kan gurubu kartı,

    8.    Evli personelin evlilik cüzdanı aslı ve kurumca onaylanmak üzere fotokopisi

    9.      Askerlik Durumu Hakkında yazılı beyanı

  10.    Varsa daha önceki iş yerinden/yerlerinden alınan bonservis,

  11.    İşe başvuru formu.

   

   

   

   

  2 Ay

   

   

   

   

  96.                

  Belediye Tüzel Kişilerinin İşletmecilik Başvurusu

  1. Dilekçe

  45 İş Günü

  97.                

   Bilimsel araştırma izinleri

  (yerli araştırmacılar için)

  https://aribs.ormansu.gov.tr adresinde yayınlanan Araştırma izinleri Bilgi Sistemi ve Veritabanı veya e-devlet üzerinden çevrim içi başvuru yapılır.

  İçinde yabancı olmayan araştırmalar için, sistemin yerli araştırmacı bölümünden başvuru yapılır.

   

   

  15 gün

   

   

  98.                

  Bilimsel araştırma izinleri

  (Yabancı Araştırmacılar)

  https://aribs.ormansu.gov.tr adresinde yayınlanan Araştırma izinleri Bilgi Sistemi ve Veritabanı veya e-devlet üzerinden çevrim içi başvuru yapılır.

  İçinde yabancı olan araştırmalar için, sistemin yabancı araştırmacı bölümünden başvuru yapılır.

  30 Gün

  99.                

  Mal veya Hizmet Alımı

  1.İdarece hazırlanmış doküman dosyasının satın alınması.

  1 İş Günü

  Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belgeyle başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

   

  İlk Müracaat Yeri

  : Van DKMP Şube Müdürlüğü

  İkinci Müracaat Yeri

  : 14. Bölge Müdürlüğü

  İsim

  : Yunus BAKICI

  İsim

  :  Hasan BAŞYİĞİT

  Unvan

  : Şube Müdür V.

  Unvan

  :  Bölge Müdür V. ……………………………………….

  Adres

  : İskele Cad. 4.km VAN

  Adres

  :  İskele Cad. 4.km VAN

  Telefon

  : 0 (432) 222 02 20

  Telefon

  :  0 (432) 222 02 20

  Faks

  : 0 (432) 222 17 32

  Faks

  :  0 (432) 222 17 32

  e-Posta

  : vansube.ormansu.gov.tr

  e-Posta

  :  bolge14.ormansu.gov.tr