Skip Navigation LinksAna Sayfa > İdari Mali İşler Şubesi > Görevlerimiz

İdari Mali İşler Şube Müdürlüğünün Görevleri:

 

 • İl Koordinasyon Kurulu Dönem raporlarının hazırlanması ve Valiliğe sunulması çalışmalarını yürütmek,
 • İl Müdürlüğünün insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi için tekliflerde bulunmak, personel atama, özlük, sağlık, emeklilik, kadro, sicil, disiplin ve benzeri işlemlerini yürütmek, 
 • Hizmet içi eğitim programları hazırlamak, onaya sunmak, düzenlemek ve uygulamak, 
 • Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yürütmek, 
 • İl Müdürünün direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, İl Müdürlüğünün iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, 
 • İl Müdürlüğünü ilgilendiren toplantı, brifing, panel, sempozyum ve benzeri faaliyetleri ilgili şubelerle birlikte organize etmek, 
 • İl Müdürlüğü bünyesinde gerektiğinde koordinasyon çalışmalarını sağlamak,
 • İl Müdürlüğünün hizmetlerinin yürütülmesi için kullanılacak hizmet vasıtaları, iş makinelerinin ve ekipmanlarının planlamasını yapmak, 237 sayılı Taşıt Kanununa göre araçların sevk ve idaresi hususlarını düzenlemek, 
 • İl Müdürlüğünün   sivil  savunma  konularındaki  iş ve işlemlerini yürütmek. 
 • İdare binaları ve memur konutları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
 • İl Müdürlüğünün yayın, dokümantasyon, arşiv, kütüphane hizmetlerinin yürütülmesini   sağlamak,  
 • Bilgi işleme yönelik yazılım ve donanım ile otomasyon sisteminin kurulması ve işletilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,
 • İl Müdürlüğünün yıllık cari giderler  bütçesini hazırlamak, ödenek iş ve işlemlerini yürütmek,
 • İl Müdürlüğünün ambar ayniyat işlemlerini yapmak, kayıtlarını tutmak, kayıtlardan düşürmek, sarf malzemelerinin dağıtımını ve depolamasını sağlamak, demirbaş malzemelerinin takibini  yürütmek,
 • Plan ve programlarda yer alan her türlü bina, tesis, tesisat, araç, gereç,makine ve ekipmanların planlaması, yapımı, temini, işletilmesi, kullanılması, bakımı, onarımı, ve terkin teklifi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
 • İl Müdürlüğünün mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek, internet,telefon, doğalgaz, elektrik, su ve benzeri giderleri ile alınan malzemelerin ödemelerini tahakkuk ettirmek,
 • Genel evrak faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, evrak kayıt ve akışı, posta ile dağıtım hizmetlerini yürütmek
 • Sayıştay ilamlarının kayıtlarını tutmak, tazmin veya zimmete ait işlemleri yürütmek, İl Müdürlüklerinin 832 sayılı Sayıştay Kanunun 43 üncü maddesine göre kendi ayniyat saymanlık idare hesabı cetvellerini Sayıştay Başkanlığına ve bilgi için bakanlık Merkez Ayniyat Saymanlığına göndermek,
 • Görev alanına giren konularda yürütülen faaliyetler ile  ilgili tahakkuk işlerinin düzenli ve mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak, genel bütçe ayniyat işlerini yürütmek,
 • Mutemetlerin hesap ve işlemlerinin düzgün yürütülmesini  sağlamak, bütçe ödenek kayıtlarını tutmak,
 • İşçi ve işveren ilişkilerini yürütmek,
 • Sorumluluğu altında bulunan personelin mevzuat  çerçevesinde sevk ve idaresini sağlamak,
 • Cari harcamalarının takibini yapmak,
 • 4915 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen tüfek, fişek ve benzeri av malzemelerinin satışından alınacak yüzde iki döner sermaye işletmesi katılım paylarının takip ve tahsili ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • İl Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.