Skip Navigation LinksAna Sayfa > DKMP-AGM ve Orköy Şube Müdürlüğü > Orköy Şubesi Görevlerimiz

 

Orman ve Köy İlişkileri Şube Müdürlüğü Görevleri:

   

 • Orman  köylülerinin  kalkınmalarının  desteklenmesi  faaliyetlerinin;  etkin,  hızlı,  verimli  ve  amacına  uygun  olarak  yapılması  için  gereken  çalışmaları  programlamak,  izlemek,  denetlemek  ve  koordinasyonunu  sağlamak,
 • 6831  sayılı  Orman  Kanunu  ve  2924  sayılı  Orman  Köylülerinin  Kalkınmasının  Desteklenmesi  Hakkında  Kanunun  uygulanması  ile  ilgili  iş  ve  işlemleri  yapmak  veya  yaptırmak,
 • İl  Koordinasyon  Kurulu  aracılığıyla,  diğer  kamu  kuruluşlarınca  orman  köylerine  götürülmesi  gereken  hizmetlerin  koordinasyonunu  sağlamak,
 • Orman  köyleri  kalkınma  planı  ve  plan  revizyonlarını  hazırlamak, 
 • Orman  köyü  tespit  çalışmalarını  yapmak  veya  yaptırmak, 
 • Uygulamalarla  ilgili  demonstrasyon  çalışmaları  yapmak  veya  yaptırmak,
 • Bakanlıkça  belirlenen  öncelik  kriterlerine  göre,  orman  işletme  müdürlükleri  ile  birlikte  yıllık  çalışma  programına  alınacak  köylerin  belirlenmesi  çalışmalarını  yürütmek,
 • Yıllık  çalışma  programlarında  yer  alan  konularla  ilgili  tip  projeleri  hazırlamak  veya  hazırlatmak,  onay  için  Bakanlığa  gönderilmesini  sağlamak,
 • Kredi  uygulamalarının  gerektirdiği  proje,  keşif  ve  metraj  evraklarını  yapmak  veya  yaptırmak;  bu  işlere  ait  sözleşme  ve  şartnameleri  düzenlemek  veya  düzenletmek,
 • Bakanlıkça  tahsis  edilecek  ödenek  çerçevesinde  yıllık  çalışma  programını  hazırlamak  ve  onay  için  Bakanlığa  gönderilmesini  sağlamak.ı  yapılacakların  kredi  olurlarını  hazırlamak  ve  onaya  sunmak.endirme  ile  ilgili  her  türlü  borçlandırma  iş  ve  işlemlerini  yapmak,
 • Ferdi  ve  kooperatif  kredi  uygulamalarının  kademeli  ve  kontrollü  bir  şekilde  gerçekleştirilmesini  sağlamak,  uygulama  sonuçlarını  izlemek  ve  Bakanlığa  bildirmek,
 • Orman Köylüleri Kalkınma Hizmetlerine İlişkin Esas  ve  Usullerde  yer  alan  idare  alacaklarının  zamanında  tahsili  ile  ilgili  her  türlü  işlemi  yürütmek,  süresi  içinde  tahsil  edilemeyen  alacakların  icra  işlemlerini  takip  etmek  ve  bu  konuda  Bakanlığa  bilgi  vermek,
 • Orman –Köy İlişkileri  ile  ilgili  diğer  yatırım  faaliyetlerini  yürütmek,  bu  konudaki  harcamaları  ( cari  harcamalar  hariç  )  izlemek,  nakit  akışının  düzenli  sağlanması  için  gerekli  önlemleri  almak,
 • Ferdi  ve  kooperatif  kredi  uygulamalarına  ilişkin  sektörel  eğitim  hizmetlerini  yapmak  veya  yaptırmak,
 • Gerektiğinde  sektörel  proje  tekliflerini  hazırlamak,
 • Sosyal  ormancılık  uygulamaları  yönünden  idare  ile  orman  köylülerinin  işbirliğini  sağlayıcı  çalışmalar  yapmak,  eğitimler  düzenlemek  ve  bu  konudaki  yayım  çalışmalarını  yürütmek,
 • Orman  köylerinde  yapılan  kredilendirme  vb.  çalışmalar  sonucu  üretilen  ürünlerin  değerlendirilmesine  ve  pazarlanmasına  yardımcı  olmak,  bu  hususta  diğer  kuruluşlarla  koordinasyon  sağlamak,
 • Uygulama,  izleme  ve  diğer  istatistiki  bilgi  cetvellerini  hazırlamak,  Bakanlığa  göndermek,
 • Görev alanına giren diğer mevzuatlarla verilen kontrol, gözetim ve takip görevlerini yapmak,
 • İl  Müdürünce  verilecek  diğer  görevleri  yapmak.