Skip Navigation LinksAna Sayfa > DKMP-AGM ve Orköy Şube Müdürlüğü > DKMP Şubesi Görevlerimiz

 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün Görevleri:

   

 • Görev alanı  dahilindeki  teknik, idari ve mali işlerin yürütülmesini ve kendisine bağlı birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak ve kontrol etmek,
 • Bütçe  ve  Program  teklifini  hazırlamak  ve  uygulama  izleme  raporlarını  ve  gerekli  cetvelleri  tanzim  etmek  ve  düzenli  olarak  il  müdürlüğüne  göndermek,
 • Görev alanı dahilinde,  milli  park,  tabiat  parkı,  tabiatı  koruma  alanı,  tabiat  anıtı,  mesire  yeri,  yaban  hayatı  koruma  ve  geliştirme  sahaları  ile Orman Genel Müdürlüğünce verilenler hariç olmak üzere orman  içi  su  kaynakları,  dere,  göl,  gölet  ve  sulak  alanların  ve  hasas  bölgelerin  korunması,  geliştirilmesi,  av  kaynaklarının  ve üretme istasyonlarının işletilmesi ve   kontrolü  ile  ilgili  her  türlü  etüt,  envanter,  planlama,  projelendirme,  uygulama  ve  izlemeye  ilişkin  iş  ve  işlemeleri  yapmak  veya  yaptırmak,  mülkiyet  ile  ilgili  konuları  takip  etmek,
 • Görev alanı dahilinde ekoturizm ile ilgili alanları belirlemek, bu yerlerle ilgili ekoturizm planlarını hazırlamak, onaylatmak ve uygulamalarını izlemek,
 • Görevi ile ilgili olarak gerçekleştirilen faaliyetler konusunda gerekli bilgi, belge ve cetvelleri hazırlamak ve talep edilen zamanda gönderilmesini sağlamak,
 • Görev   dahilinde;  4856  sayılı  Çevre  ve  Orman  Bakanlığı  Teşkilat  ve  Göreveri  Hakkında  Kanun,  6831  sayılı  Orman  Kanunu,  2873  sayılı  Milli  Parklar  Kanunu,  2872  sayılı  Çevre  Kanunu,  1380  sayılı  Su  Ürünleri  Kanunu,  4915  sayılı  Kara  Avcılığı  Kanunu ve bu kanunların uygulanmasına ilişkin yönetmelikler,  Merkez  Av  Komisyon  Kararı  ve  diğer  mevzuat  hükümleri  çerçevesinde  iş  ve  işlemler  ile  her  türlü  koruma  hizmetlerini  yapmak  ve  ilgili  kuruluşlarla  işbirliğinde  bulunmak,  ön  ÇED  raporlarına  ve  halk  katılım  toplantılarına  teknik  bir  elemanın  katılımını  sağlamak;  toplatıda  alınan  kararlar  doğrultusunda;  milli  parklar,  tabiat  parkları,  tabiat  koruma  alanları,  tabiat  alanları,  mesire  yerleri,  av-yaban  hayatı  koruma  ve  geliştirme  sahaları,  orman  içi  su  kaynakları,  sulak  alanlar  ve  hassas  bölgeler  ile  ilgili  rapor  hazırlamak  veya  hazırlatmak,
 • Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Ticaretine İlişkin Sözleşmeye(CITES) tabi olmayan yaban hayvanlarının ve tanınabilir her türlü parça ve türevlerinin ithali ve ihracına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Ticaretine ilişkin Sözleşme (CITES) kapsamında olan yaban hayvanlarının tanınabilir her türlü parça ve türevlerinin ticareti ile sergilemek ve gösteri amaçlı olarak uluslar arası sözleşmeler çerçevesinde ithaline izin verilen yaban hayvanlarını denetlemek ve denetlettirmek,
 • İl  av  komisyonu  kararlarının  hazırlanması  ile  Merkez  Av  Komisyonu  Kararlarına  ilişkin  hizmetleri  zamanında  yapmak, il av komisyonunun sekreterya hizmetlerini yürütmek,
 • Özel avlandırma izni olan yerli ve yabancı avcıların mevzuat doğrultusunda avlanmalarını sağlamak, ava katılma ve avlanan ve trofe bedeli paylarının tahsil edilmesini ve tahsil edilen bu belgelerin il müdürlüğü döner sermaye işletmesine yatırılmasını sağlamak, 
 • Görev alanı  dahilindeki  idareye  ait  tesislerin  giriş  ücretlerinin  tahsil  edilmesi  veya  ettirilmesi,  büfe,  kırgazinosu,  satış  ünitesi,  kırkahvesi  ve  benzeri  tesislerin  işletilmesi  veya  işlettirilmesi  ile  ilgili  iş  ve  işlemleri  yapmak,  izin – irtifak  iş  ve  işlemleri  yürütmek  ve  bu  sahaların  denetimlerini  yapmak.
 • Görev alanı  dahilinde,  uluslar arası  koruma  sözleşmeleri  ile  belirlenmiş  yörelerde  koruma  ve  kullanma  esaslarına  yönelik  her  türlü  iş  ve  işlemleri  yapmak.
 • Görev alanı dahilinde  uluslar arası  sözleşmeler  ile  koruma  altına  alınan  canlı  türleri  ( flora  ve  fauna )  ile  alanların  korunması  konusunda  her  türlü  iş  ve  işlemleri  yapmak.
 • Görev alanı  dahilinde,  hayvanların  korunmasına  yönelik  çalışmaları,  ilgili  kurum,  kuruluşlar  ve  sivil  toplum  örgütleri  ile  işbirliği  içinde  yapmak,  yaptırmak,  bu  konuda  yürütülen  faaliyetleri  desteklemek  ve  denetlemek.
 • Görev alanı dahilinde,  bitki  ve  hayvan  türü  genlerinin  muhafazası  ve  iyileştirilmesi  ile  ilgili  iş  ve  işlemleri  yürütmek. 
 • Görev  alanına  giren  konularda  eğitici  ve  tanıtıcı  faaliyetlerde  bulunmak.
 • 4915 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik hükümleri gereğince avcılık belgelerinin ve idari para cezalarının verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve/ veya yaptırmak,
 • Görev alanına giren diğer mevzuatlarla verilen kontrol, gözetim ve takip görevlerini yapmak,
 • İl  müdürünün  vereceği  diğer  görevleri  yapmak