Skip Navigation LinksAna Sayfa > DKMP-AGM ve Orköy Şube Müdürlüğü > AGM Görevlerimiz

 

Ağaçlandırma Şube Müdürlüğünün Görevleri:

   

 • Bozuk  orman  alanlarında,  gerektiğinde  verimli  ormanlarda  ve  orman  kurmak  üzere  tahsis  edilen  yerlerde her  türlü  ağaçlandırma,  erozyon  kontrolü,  rehabilitasyon  ve  mera  ıslahı  çalışmaları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak,
 • Ağaçlandırma,  erozyon  kontrolü,  rehabilitasyon,  mera  ıslahı,  fidan  ve  tohum  üretimine  ait  yıllık  program  ve  bütçe  tekliflerini  hazırlamak;  programların  yersel  dağılım  cetvellerini  düzenlemek;  uygulamaların  proje  ve  tekniğe  uygunluğunun  kontrolünü  yapmak  ve  yaptırmak,
 • Görev alanı dahilindeki   ağaçlandırma,  erozyon  kontrolü,  rehabilitasyon  ve  mera  ıslahına  konu  potansiyel  alanları  tespit  etmek,
 • Tohum  bahçesi,  tohum  plantasyonları,  kolon  bankaları,  döl  deneme  alanlarının  tespiti,  tesisi,  bakımı  ve  korumasını  yapmak  ve  yaptırmak,
 • Ağaç  ıslahı,  tohum  üretim  ve  transferi  ile  ilgili  iş  ve  işlemleri  yapmak  ve  yaptırmak,
 • Sorumluluk alanı dahilindeki alanlarda   orman  ağacı,  ağaçcığı  ve  süs  bitkileri  fidanı  ihtiyacını  tespit  etmek,  üretimini  planlamak,  fidanlıklardan  ağaçlandırma ve gençleştirme sahalarına uygun  nitelikli  fidanların  transfer  planlamasını  yapmak,  ihtiyaç  duyulan  ve / veya  ihtiyaç  fazlası  olan  fidan  miktarını  Bakanlığa  bildirmek,
 • İhtiyaç  halinde  yeni  fidanlık  kuruluşları  ilgili  iş  ve  işlemleri  yapmak,
 • Fidan  üretim  planlarını  yapmak  veya  yaptırmak,
 • Fidanlık,  tohum  bahçesi,  ağaçlandırma  ve  erozyon  kontrolü,  rehabilitasyon  faaliyetleri  ile  ilgili  her  türlü  toprak  ve  su  etüdlerini  yapmak  veya  yaptırmak,
 • Orman  ağacı,  tohum  ve  fidanları  ile  ilgili 6/7/2003 tarihli ve 25160 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Zirai Karantina  Yönetmeliğinde  verilen  görevleri  yapmak  veya  yaptırmak,
 • Gerçek ve Tüzel  kişilerce yapılacak ve yaptırılacak ağaçlandırma,erozyon kontrolü, imar-ihya ve fidanlık çalışmaları ve verilecek kredilere ilişkin her türlü iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak, teknik yardımda bulunmak ve teşvik etmek.Gerektiğinde hazineye ait olupta ağaçlandırılmak üzere Bakanlığımıza Tahsisi söz konusu olan sahalar için “ Ön Etüt Raporu” düzenleyerek ağaçlandırma,erozyon kontrolü, rehabilitasyon ve mera ıslahı çalışmalarına uygunluğu konusunda görüş bildirmek. Özel ağaçlandırma ve özel orman fidanlığı çalışmaları ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
 • Görev alanında gerçek ve tüzel kişilikler ile sivil toplum kuruluşlarınca hatıra ormanları kurulmasını teşvik etmek, talep halinde teknik destekte bulunmak,
 • Gerektiğinde  her  türlü  etüt  ve  projeyi  yapmak  veya  yaptırmak,
 • Görev alanına giren yatırım harcamalarının takibini yapmak,
 • Uygulama  izleme  raporları  ve  süreli  cetvelleri  düzenlemek,
 • Bağlı  mühendislikler  arasında  koordinasyonu  sağlamak,
 • Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine ilişkin Özel Ödeneğin Kullanım Esas ve Usullerinde yer alan idare alacaklarının zamanında tahsili ile ilgili her türlü işlemi yürütmek, süresi içinde tahsil edilmeyen alacakların icra işlemlerini takip etmek ve il müdürüne bilgi vermek,
 • Görev alanına giren konularda eğitici ve tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak,
 • Bakanlığın Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliğinde belirtilen iş ve işlemleri yapmak,
 • İl  müdürünün  vereceği  diğer  görevleri  yapmak.