Skip Navigation LinksAna Sayfa > ÇED ve Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü > ÇED ve Çevre Yönetimi Şubemizin Görevleri

ÇED ve Çevre Yönetimi Şubemizin Görevleri:

 • Görev alanı dahilindeki motorlu kara taşıtlarının egzos emisyon ölçümleri ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak ve çevre kirliliği ile ilgili olarak mahallinde ölçüm ve tespit yapmak veya yaptırmak, 
 • Kurulacak  tesisler  için,  alıcı  ortam  özelliklerine  göre  çevre  kirliliği  yönünden  görüş  vermek,  izlemek  ve  gerektiğinde  müdahale  etmek, 
 • Hava  kalitesinin  korunması,  hava  kirliliği,  gürültü,  titreşim  ve  iyonlaştırıcı  olmayan  radyasyonla  ilgili  mahallinde  her  türlü  faaliyeti  izlemek,  olumsuz  etkilerin  kontrolü,  azaltılması  veya  bertaraf  edilmesi  için  gerekli  tedbirleri  almak,  uygulanmasını  sağlamak,  bu  konuda  ilgili  kurum  ve  kuruluşlarla  koordineli  çalışmalar  yaparak  müdahale  etmek,  belirlenen  kriter  ve  standartların  uygulanmasını  sağlamak,  ölçüm  yaptırmak,  verileri  toplamak  ve  değerlendirmek.
 • Yer  üstü  ve  yer  altı  sularına,  denizlere,  havaya  ve  toprağa  olumsuz  etkileri  olan  her  türlü  faaliyeti  belirlemek,  denetlemek,  tehlikeli  hallerde  veya  gerekli  durumlarda  faaliyetleri  durdurmak  için  gerekli  işlemleri  başlatmak,  ayrıca  mahallinde  mevcut  uygulayıcı  kurum  ve  kuruluşların  bu  konudaki  taleplerini  Bakanlığa  iletmek. 
 • Atık  ve  kimyasalların  yönetimine  ilişkin  olarak  belirlenen  hedef  ve  politikaların  uygulanmasını  sağlamak.
 • Atık  ve  kimyasallarla  kirlenmiş  alanların  mevcut  kirlilik  durumlarının  tespiti,  çevre  ve  insan sağlığına olabilecek  risklerle  ve  kirlenmiş  alanların  iyileştirilmesine  ilişkin  çalışmaları  yapmak  veya  yaptırmak. 
 • Mahallinde  su  kaynaklarının  kalite  sınıflarını  belirlemek,  su  kalitesinin  yükseltilmesi  ve  en  uygun  kullanımların  sağlanması  çalışmalarını  yapmak  veya  yaptırmak. 
 • Su  kaynakları  için  mahallinde  koruma  ve  kullanma  planları  yapmak,  su  kaynakları  ile  toprak  kaynaklarının  havza  bazında  bütüncül  yönetimini  sağlamak  üzere  gerekli  çalışmaları  yapmak. 
 • Atıkların  kaynağında  en  aza  indirilmesi,  sınıflara  ayrılması,  toplanması,  taşınması,  geçici  depolanması,  geri  kazanılması,  bertaraf  edilmesi,  yeniden  kullanılması,  arıtılması,  enerjiye  dönüştürülmesi  ve  nihai  depolanması  konularında  yürütülen  faaliyetleri  denetlemek. 
 • Mahalli  çevre  kurulu  çalışmalarını  yönlendirmek  ve  alınan  kararların  kontrol  ve  uygulamasını  sağlamak.
 • Renk ve Koku kirliliği konularında kriter ve standardı olmayıp çevreyi olumsuz yönde etkileyen hallerde olumsuz etkilerin kontrolü, azaltılması veya bertaraf edilmesi için gerekli tedbirleri almak, 
 • Görev alanına giren konularda eğitici ve tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak, 
 • Görev alanına giren diğer mevzuatlarla verilen kontrol, gözetim ve takip görevlerini yapmak, 
 • İl  müdürünce  verilecek  diğer  görevleri  yapmak.